2021 ರ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಿನ ವಾಗ್ದಾನ

2021 ರ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಿನ ವಾಗ್ದಾನ

ಇಗೋ, ನನ್ನ ಅಂಗೈಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದೇನೆ; ನಿನ್ನ ಪೌಳಿಗೋಡೆಗಳು ಸದಾ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರಿನಲ್ಲಿವೆ. ಯೆಶಾಯ 49:16

 

Also watch online at www.newhopetv.org/livetv

Follow us

https://facebook.com/newhopetv

https://instagram.com/newhopetv

https://twitter.com/newhopetv

https://pinterest.com/newhopetv

https://flickr.com/newhopetv

Get the latest Tweets from New Hope TV (@newhopetv).

With its powerful arm of VISUAL MEDIA, New Hope TV stands as a VOICE OF GOD to the untold millions in Karnataka, India. 

Download our App on Android & Apple Devices