2021 ಮೇ ತಿಂಗಳ ವಾಗ್ದಾನ

2021 ಮೇ ತಿಂಗಳ ವಾಗ್ದಾನ

ಬಲಗೊಳ್ಳಿರಿ, ಹೆದರಬೇಡಿರಿ; ಇಗೋ, ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ಮುಯ್ಯಿ ತೀರಿಸುವದಕ್ಕೂ ದೈವಿಕ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವದಕ್ಕೂ ಬರುವನು; ತಾನೇ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವನು ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ. ಯೆಶಾಯ 35

WISHING YOU A BLESSED MONTH AHEAD