PROMISE WORD FOR MAY 2021

PROMISE WORD FOR MAY 2021

ಬಲಗೊಳ್ಳಿರಿ, ಹೆದರಬೇಡಿರಿ; ಇಗೋ, ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ಮುಯ್ಯಿ ತೀರಿಸುವದಕ್ಕೂ ದೈವಿಕ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವದಕ್ಕೂ ಬರುವನು; ತಾನೇ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವನು ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ. ಯೆಶಾಯ 35

“Be strong, do not fear! Behold, your God will come with vengeance, With the recompense of God; He will come and save you.” Isaiah 35:4

WISHING YOU A BLESSED MONTH AHEAD