செப்டம்பர் 2023 வாக்குத்தத்த வசனம்

சேனைகளின் கர்த்தர் சீயோன் மலைக்காகவும், அதின் மேட்டுக்காகவும் யுத்தம்பண்ண இறங்குவார். பறந்து காக்கிற பட்சிகளைப்போல, சேனைகளின் கர்த்தர் எருசலேமின்மேல் ஆதரவாக இருப்பார்; அவர் அதைக் காத்துத் தப்பப்பண்ணுவார்; அவர் கடந்துவந்து அதை விடுவிப்பார். ஏசாயா 31:4,5

https://youtu.be/L1O-pbUt91U

WISHING YOU A BLESSED SEPTEMBER 2023