ஜூலை 2024 வாக்குத்தத்த வசனம்

நீதியினால் ஸ்திரப்பட்டிருப்பாய்; கொடுமைக்குத் தூரமாவாய்; பயமில்லாதிருப்பாய்; திகிலுக்குத் தூரமாவாய், அது உன்னை அணுகுவதில்லை. ‭ஏசாயா 54:14
WISHING YOU A BLESSED JULY 2024

#Promiseverse #Julypromise #Shorts