டிசம்பர் 2021 வாக்குத்தத்த வசனம்

நீங்களோ உங்கள் கைகளை நெகிழவிடாமல் திடன்கொள்ளுங்கள்; உங்கள் கிரியைகளுக்குப் பலன் உண்டு.

2 நாளாகமம் 15 : 7