டிசம்பர் 2023 | வாக்குத்தத்த வசனம்

நான் உலகத்திற்கு ஒளியாக இருக்கிறேன், என்னைப் பின்பற்றுகிறவன் இருளிலே நடக்காமல் ஜீவ ஒளியை அடைந்திருப்பான். யோவா 8 : 12