நம்பிக்கையின் வார்த்தை | ஏப்ரல் 2024 |

கர்த்தர் நல்லவர், இக்கட்டு நாளிலே அரணான கோட்டை; தம்மை நம்புகிறவர்களை அறிந்திருக்கிறார். நாகூம் 1 : 7