பிப்ரவரி 2024 | வாக்குத்தத்த வசனம்

ஆம் அநாதிசிநேகத்தால் உன்னைச் சிநேகித்தேன்; ஆதலால் காருணியத்தால் உன்னை இழுத்துக்கொள்ளுகிறேன். எரேமியா‬ ‭31:3‬