ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ವಾಕ್ಯ – ವಾಗ್ದಾನ 2024

ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿರುವದು ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರೇಮದಿಂದಲೇ; ಆದಕಾರಣ ನಿನ್ನನ್ನು ಮಮತೆಯಿಂದ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಯೆರೆಮೀಯ‬ ‭31:3‬ ‭

https://youtu.be/2ZS_-SB9OI4