2021 ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ವಾಗ್ದಾ

ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳು ಜೋಲು ಬೀಳದಿರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಫಲತಪ್ಪದು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 2 ಪೂರ್ವಕಾಲವೃತ್ತಾಂತ 15 : 7