2022 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ನುಡಿ

ಯೆಹೋವನು ತನ್ನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವವರಿಗೂ ಹುಡುಕುವವರಿಗೂ ಮಹೋಪಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಲಾಪಗಳು 3:25