2023 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿನ ವಾಗ್ದಾನ

ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೊಬ್ಬನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸಬೇಕು; ಆಗ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಅನ್ನಪಾನಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವನು. ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಧಿಯೂ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಮಾಡುವೆನು; Exodus / ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ 23 : 25
https://youtu.be/cLM80p3C-TE