2023 ರ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನ ವಾಗ್ದಾನ

2023 ರ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನ ವಾಗ್ದಾನ
ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ; ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ; ಆತನು ಭಯಂಕರನಾದ ಮಹಾದೇವರು. ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕಾಂಡ 7 : 21

LISTEN TO US ON AMAZON MUSIC
https://music.amazon.com/podcasts/06a97d8d-2075-4e72-a6e8-a329404b76c6/new-hope-tv