2024ರ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ವಾಕ್ಯ

ಯೆಹೋವನು ಒಳ್ಳೆಯವನು;
ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯದುರ್ಗವಾಗಿದ್ದಾನೆ;
ತನ್ನ ಮರೆಹೊಕ್ಕವರನ್ನು ಬಲ್ಲನು. Nahum / ನಹೂಮ 1 : 7

Listen to Sister Christy Zebulon as she brings out the deeper meaning from this verse. Watch also on New Hope TV every morning at 6:30am.

#ನಿರೀಕ್ಷೆಯವಾಕ್ಯ #dailykannadamotivation #kannadachristianvideos #wordfortoday #nireeksheyavaakya #wordofhope #christyzebulon #kannadadaily #kannadachristian #kannadamessages #newhopetv #kannadapodcast