2024ರ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ವಾಕ್ಯ

ಯೆಹೋವನು ಒಳ್ಳೆಯವನು;
ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯದುರ್ಗವಾಗಿದ್ದಾನೆ;
ತನ್ನ ಮರೆಹೊಕ್ಕವರನ್ನು ಬಲ್ಲನು. Nahum / ನಹೂಮ 1 : 7