2024 ರ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನ ವಾಗ್ದಾನ

ಧರ್ಮವೇ ನಿನಗೆ ಆಧಾರ; ನೀನು ಹಿಂಸೆಗೆ ದೂರವಾಗಿರುವಿ, ನಿನಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಇರುವದಿಲ್ಲ, ನಾಶನವು ದೂರವಾಗಿರುವದು, ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆಬಾರದು. Isaiah / ಯೆಶಾಯ 54 : 14
WISHING YOU A BLESSED JULY 2024


#Promiseverse #Julypromise #Shorts