2024 ರ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಿನ ವಾಗ್ದಾನ

ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿರುವದು ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರೇಮದಿಂದಲೇ; ಆದಕಾರಣ ನಿನ್ನನ್ನು ಮಮತೆಯಿಂದ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಯೆರೆಮೀಯ‬ ‭31:3‬ ‭