2023 ರ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಿನ ವಾಗ್ದಾನ

ಯೆಹೋವನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವವರೋ ಹೊಸ ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದುವರು; ಹದ್ದುಗಳಂತೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಚಾಚಿಕೊಂಡು [ಏರುವರು]; ಓಡಿ ದಣಿಯರು, ನಡೆದು ಬಳಲರು. ಯೆಶಾಯ 40 : 31

But those who wait on the Lord shall renew their strength; They shall mount up with wings like eagles, They shall run and not be weary, They shall walk and not faint. Isaiah 40:31

https://youtu.be/giVYIpdDqew