ஏப்ரல் 2023 | வாக்குத்தத்த வசனம்

PROMISE WORD FOR APRIL 2023

கர்த்தருக்குக் காத்திருக்கிறவர்களோ புதுப்பெலன் அடைந்து, கழுகுகளைப்போலச் செட்டைகளை அடித்து எழும்புவார்கள்; அவர்கள் ஓடினாலும் இளைப்படையார்கள், நடந்தாலும் சோர்ந்துபோகார்கள். ஏசாயா 40:31


https://youtu.be/grwvTPwdp7Y