2023 ರ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನ ವಾಗ್ದಾನ

2023 ರ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನ ವಾಗ್ದಾನ
ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ; ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ; ಆತನು ಭಯಂಕರನಾದ ಮಹಾದೇವರು. ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕಾಂಡ 7 : 21

https://youtu.be/MSpgV6B70oI