2022 ರ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿನ ವಾಗ್ದಾನ 

2022 ರ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿನ ವಾಗ್ದಾನ

ನೀನು ಜಲರಾಶಿಯನ್ನು ಹಾದು ಹೋಗುವಾಗ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವೆನು; ನದಿಗಳನ್ನು ದಾಟುವಾಗ ಅವು ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಣುಗಿಸವು; ಉರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ ನೀನು ಕಂದದಿರುವಿ, ಜ್ವಾಲೆಯು ನಿನ್ನನ್ನು ದಹಿಸದು. ಯೆಶಾಯ 43 : 2

WISHING YOU A BLESSED MARCH 2022