ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ವಾಕ್ಯ – 2023 ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನ ವಾಗ್ದಾನ

ನಾನೇ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು; ನನ್ನನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವನು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯದೆ ಜೀವಕೊಡುವ ಬೆಳಕನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಾಗಿರುವನು. ಯೋಹಾನ 8 : 12

ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ವಾಕ್ಯ – https://youtu.be/2Kby-vetkKs