நவம்பர் 2023 வாக்குத்தத்த வசனம்

நவம்பர் 2023 வாக்குத்தத்த வசனம்
அவர்களைப் பார்த்துப் பயப்படவேண்டாம்; உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறார், அவர் வல்லமையும் பயங்கரமுமான தேவன். உபாகமம் 7:21