நம்பிக்கையின் வார்த்தை – அக்டோபர் 2022

தமக்குக் காத்திருக்கிறவர்களுக்கும் தம்மைத் தேடுகிற ஆத்துமாவுக்கும் கர்த்தர் நல்லவர். புலம்பல் 3:25