ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ವಾಗ್ದಾನ

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ವಾಗ್ದಾನ

ಯೆಹೋವನು ಆತನು ಕುರುಬನಂತೆ ತನ್ನ ಮಂದೆಯನ್ನು ಮೇಯಿಸುವನು, ಮರಿಗಳನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಕೂಡಿಸಿ ಎದೆಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವನು. ಹಾಲುಕುಡಿಸುವ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಮೆಲ್ಲಗೆ ನಡಿಸುವನು ಎಂದು ಸಾರು. ಯೆಶಾಯ 40:11