2022 ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ನುಡಿ

ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ನಿಶ್ಚಂಚಲವಾಗಿ ಪರಿಗ್ರಹಿಸೋಣ; ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದಾತನು ನಂಬಿಗಸ್ತನು. ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ 10:23